Capital de la Moda

Regulamin sklepu
Capital de la Moda

   • 1. Postanowienia ogólne: 

  1.1. Sklep internetowy Capital de la Moda, dostępny pod adresem internetowym https://capitaldelamoda.pl , prowadzony jest przez Klaudię Dąbrowską prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Capital de la Moda Klaudia Dąbrowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6040235244, REGON 523750911

  1.2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

  1.  

  2. 2. Definicje: 

  2.1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

  2.2 Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Capital de la Moda Klaudia Dąbrowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6040235244, REGON 523750911

  2.3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. 

  2.4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu. 

  2.5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://capitaldelamoda.pl 

  2.6. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 

  2.7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu. 

  2.8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. 

  2.9. Konto– konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. 

  2.10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta. 

  2.11. Formularz zamówienia– interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. 

  2.12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów. 

  2.13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

  2.14. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło. 
  2.15. Formularz Zwrotu – formularz zwrotu zamówienia. Sklep zapewnia gotowy druk zwrotu towaru jednak Konsument ma prawo wysłać inny druk z danymi takimi jak w sklepowym wzorze.  

  2.16. Faktura – sklep wystawia fakturę, która jest automatycznie generowana do Konsumenta na adres email podany w danych zamówienia po zrealizowaniu płatności.  

  2.17. Formularz reklamacyjny – formularz reklamacji zamówienia. Sklep zapewnia gotowy druk reklamacyjny towaru jednak Konsument ma prawo wysłać inny druk z danymi takimi jak w sklepowym wzorze. 
  2.18. 
  PREORDER – inaczej przedsprzedaż. Uruchamiana jest dla produktów cechujących się dużą popularnością i często ograniczoną dostępnością. 

  1.  

  2. 3. Kontakt ze sklepem: 

  3.1. Adres Sprzedawcy: ul.Bajki 50/6 83-010 Rotmanka . 

  3.2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@capitaldelamoda.pl  

  3.3. Numer telefonu Sprzedawcy: 667 402 700 

  3.4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 42 1020 1909 0000 3102 0216 4051. 

  3.5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie. 

  3.6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10-16 . 

  1.  

  2. 4. Wymagania techniczne: 
   Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: 

  4.1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer itp.  

  4.2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), 

  4.3. Włączona obsługa plików cookies,, 

  1.  

  2. 5. Informacje ogólne  

  5.1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 

  5.2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami pkt 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 

  5.3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). 

  5.4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. 

  5.5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy. 

  5.6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
  5.7. PREORDER –  inaczej przedsprzedaż. Uruchamiana jest dla produktów cechujących się dużą popularnością i często ograniczoną dostępnością. 

  5.7.1. Wszystkie zamówienia PREORDER są możliwe do zrealizowania tylko i wyłącznie po przedpłacie klienta na konta Capital de la Moda oraz z wykluczeniem metody Paczkomat (paczka w weekend).
  5.7.2. W przedsprzedaży zamówić można produkty, których jeszcze nie ma fizycznie, a które są w trakcie transportu do magazynów Capital de la Moda.
  5.7.3. 
  Termin dostępności towaru jest zawsze widoczny na stronie produktu, może on ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
  5.7.4. 
  Zamówienie w przedsprzedaży zobowiązuje do odbioru zarezerwowanego towaru.
  5.7.5. 
  Towar wysyłany jest bezpośrednio z magazynu Capital de la Moda na wskazany w trakcie składania zamówienia adres klienta.
  5.7.6. Termin wysłania towaru może ulec zmianie z przyczyn niezależnych.
  5.7.7. 
  Zastrzegamy sobie prawo do możliwości anulowania zamówień na PREORDER w przypadku niedostępności wystarczającej ilości produktu.
  5.7.8. Klient otrzymuje zwrot za zakupiony produkt w ciągu 14 dni po poinformowaniu go o anulacji zamówienia.
  5.7.9. W przypadku zamówienia produktów z przedsprzedaży razem z dostępnymi w jednym koszyku, całe zamówienie zostanie wysłane niezwłocznie po przyjęciu produktów PREORDER do magazynu Capital de la Moda.
  5.7.10. Klient może zamówić tylko jedną sztukę produktu objętego przedsprzedażą. W przypadku próby zamówienia większej liczby sztuk, zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

  1.  

  2. 6. Zakładanie konta w sklepie:  

  6.1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:  email oraz hasło lub zarejestrować się przez Social Media . 

  6.2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe. 

  6.3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji. 

  6.4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w pkt 3. 

  1.  

  2. 7. Zasady składania zamówienia:  
   W celu złożenia Zamówienia należy: 

  7.1. Zalogować się do Sklepu lub wybrać opcję bez rejestracji. 
  7.2 Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny). 
  7.3 . Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji. 

  7.4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu lokalizacji, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia. 

  7.5. Kliknąć przycisk „Przejdź do kasy” lub równoznaczny. 

  7.6. Następnie należy przejść przez 3 kroki:(Dane Płatności & Dostawa, Zamówienie/Forma dostawy, Płatność). 

  7.7. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3. 

  1.  

  2. 8. Oferowane metody płatności oraz dostawy 

  3.  

  8.1. Cennik oraz dostępne metody wysyłki są dostępne w stopce strony -> Czas i koszt dostawy

   

  8.2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: 

  8.2.1. Przelew tradycyjny 

  8.2.2. System płatności przelew24 

  8.2.3. Płatności PayPo 

  8.2.4. PayPal 

  8.2.5. Płatności pobraniowe – nie dostępne dla produktów z przedsprzedaży(PREORDER)

  1.  

  2. 9. Wykonywanie umowy sprzedaży:  

  9.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z pkt 7 Regulaminu. W przypadku wyboru przez Klienta: 

  9.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

  9.3. W przypadku użycia metody płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 15 minut od złożenia zamówienia  – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane. W razie jakichkolwiek problemów skontaktuj się poprzez messenger dostępny na stronie w prawym dolnym rogu ekranu lub adres kontakt@capitaldelamoda.pl  
   

  9.4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: 
  9.4.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. 

  9.4.2. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności za pobraniem od dnia złożenia zamówienia.  


  9.5. Dostawa Produktu odbywa się w Polsce oraz krajach wymienionych na stronie. 

  1.  

  2. 10. Prawo odstąpienia od umowy:  

  10.1. Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie formularza przed jego upływem. 

  10.2. Bieg terminu określonego w pkt.10.1 Regulaminu rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. 

  10.3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w pkt.10.1 Regulaminu biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części. 

  10.4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy formularz o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta formularzu przed upływem tego terminu. 

  10.5. Formularz zwrotu znajduje się w zakładce Zwroty i reklamacje w stopce strony. 

  10.6. Formularz odstąpienia od umowy należy umieścić w przesyłce zwrotnej lub wysłać na adres zwroty@capitaldelamoda.pl 

  10.7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. 

  10.8. Zwrot środków dla kupującego następuje do 14  dni kalendarzowych od dnia poprzedzającego otrzymanie zwróconego towaru. 

  10.9. Jeśli kupujący wybrał inny sposób dostarczenia towaru niż najtańszy oferowany przez sprzedawcę, to sklep zwraca koszty doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. 

  10.10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, opłatę pocztową za odesłanie przesyłki). 

  10.11. W przypadku wyboru przez Konsumenta płatności elektronicznych oraz nieopłacenia zmówienia przez Konsumenta w ciągu 15min produkty powrócą na stan magazynowy a zamówienie otrzyma status “anulowane”. 

  10.12. Sklep nie przyjmuje zwrotów do paczkomatów. 

  1.  

  2. 11. Reklamacja i gwarancja: 

  11.1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. 

  11.2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. 

  11.3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Zwroty i reklamacje. 

  11.4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 

  11.5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w pkt 3 niniejszego Regulaminu. 

  11.6. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. 
  11.7. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej sklep ustosunkuje się do żądania kupującego w ciągu 14 dni.

  1.  

  2. 12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

  12.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.phporaz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 

  12.2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 

  12.3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 

  12.4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 

  12.5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

  12.6. W przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej przez konsumenta, sprzedawca ma prawo dochodzić roszczeń za poniesione straty. 

  1.  

  2. 13. Dane osobowe w Sklepie internetowym: 

  13.1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca. 

  13.2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym. 

   

  13.3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 

  13.3.1 W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. 

  13.3.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 

   

  13.4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 

  13.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

  1.  

  2. 14. Polityka prywatności przelewy24  

  14.1.Polityka Bezpieczeństwo transakcji i danych wyznacza kierunek rozwoju Przelewy24. Na każdym etapie prac nad systemem priorytetem jest spełnianie najwyższych standardów bezpieczeństwa. Dlatego też wszelkie informacje przekazane do Przelewy24 są przechowywane tylko i wyłącznie w bezpiecznym DataCenter. Żadne dane nie są udostępniane na zewnątrz. 

  14.2. Przelewy24 spełniają wymagania standardów PCI DSS, McAffe Secure. Jest to gwarancją, iż powierzyli Państwo realizację swoich transakcji partnerowi godnemu zaufania. 
  14.3. Aby uniemożliwić przechwycenie poufnych danych informacje o danych dostępu do kont bankowych są wprowadzane przez klientów wyłącznie na bezpiecznych stronach banku. System nie przechowuje również danych dotyczących kart płatniczych umożliwiające realizację transakcji bez zgody właściciela karty. 
  14.4. Środki wpłacone na konta Przelewy24 są w możliwie najkrótszym czasie przekazywane na konta docelowe odbiorców. Staramy się tak ustalać reguły wypłat z partnerami, aby pieniądze były zdeponowane na kontach Przelewy24 przez jak najkrótszy czas. 
  14.5. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu. 

  1.  

  2. 15. Postanowienia końcowe: 

  15.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. 

  15.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. 

  15.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

  15.4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

   

   

   

 •  

 • 523

   

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty Wróć do sklepu
  Dołącz do oczekujących Zostaw swój email lub numer telefonu, aby otrzymać powiadomienie, kiedy produkt wróci do magazynu.